Get Adobe Flash player

Galeria

Licznik odwiedzin

Dzisiaj3
Wczoraj9
Wizyt w tygodniu12
Wizyt w miesiącu103
Łącznie wizyt11784

Samorząd Uczniowski - opiekun Dorota Bentkowska

         W szkole funkcjonuje Samorząd Uczniowski, który zrzesza wszystkich uczniow, a ich przedstawiciele tworzą Radę Samorządu, w skład której wchodzą:

 

klasa III

Zuzanna Bielecka

Przemek Braun

 

klasa II

Julia Jasińska

Mateusz Wasilewski

 

Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności

dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania

własnych zainteresowań,

d) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami,

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

      Ponadto Samorząd Uczniowski ma prawo swobodnego działania w ramach swoich kompetencji określonych w statucie szkoły.                                         

Sprawy zgłaszane do Samorządu Uczniowskiego, których załatwienie przekracza kompetencje Samorządu winne być przez opiekuna SU przekazane (w formie

pisemnej) władnym w tych sprawach organom tj. Dyrektorowi Zespołu, Radzie Pedagogicznej lub Radzie Rodziców za pośrednictwem Rzecznika Praw Ucznia.

Logowanie