Get Adobe Flash player

Galeria

Licznik odwiedzin

Dzisiaj3
Wczoraj9
Wizyt w tygodniu12
Wizyt w miesiącu103
Łącznie wizyt11784

 

Szkoła Podstawowa

1. Szkoła jest placówką oświatowo-wychowawczą, która kształci dzieci od klasy I do III włącznie.

2. W szkole działa oddział przedszkolny dla dzieci 5-letnich i 6-letnich, który realizuje program wychowania przedszkolnego i jest prowadzony na zlecenie Urzędu Gminy w Pielgrzymce.

3. Zasady prowadzenia oddziału przedszkolnego ujęte zostały w porozumieniu zawartym pomiędzy Dyrektorem Szkoły, a Wójtem Gminy Pielgrzymka w dni 01.04.199r.

4. Szkoła realizuje programy zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu lub programy autorskie, zaopiniowane przez Radę Rodziców i zatwierdzone prze Radę Pedagogiczną.

5. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły.

6. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.

7. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich, określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

8. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

9. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III szkoły podstawowej określa ogólny przydział czasu na poszczegółne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania - szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel.

10. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemi klasowo-lekcyjnym.

11. Szkoła pracuje na jedną zmianę.

12. Budynek szkolny otwierany jest o godz. 6.30.

13. Godzina lekcyjna  w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.

14. W klasach I-III zajęcia prowadzone są w systemie kształcenia zintegrowanego. Nauczyciel sam ustala długość trwania zajęć i czas przerw.

15. Podczas wszystkich przerw międzylekcyjnych oraz na 15 minut przed lekcjami i 10 minut po ostatnich zajęciach - pełnione są na terenie szkoły dyżury nauczycielskie, zgodnie z harmonogramem i regulaminem dyżurów.

16. Zajęcia obowiązkowe takie jak: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia gimnastyki korencyjno-kompensacyjnej, koła i zespoły zainteresowań oraz inne zajęcia nadobowiązkowe moga być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach międzyoddziałowych i międzyklasowych.

17. Podział uczniów na grupy dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia biorąc pod uwagę:

a) zakres wiedzy i umiejętności poszczególnych uczniów przy prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

b) rodzaj schorzenia i wiek rozwoju biologicznego.

18. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej wynosi od 3-8 uczniów, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych od 3-10 uczniów, a kół i zespołów zainteresowań nie może być niższa niż 5 uczniów.

19. Czas trwania zajęć, o których mowa w pkt 16 ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, po uprzednim zaopiniowaniu przez dyrektora.

20. Zajęcia, o których mowa w pkt 16 są organizowane w ramach posiadanych prze szkołę środków finansowych.

21. Za bezpieczeństwo uczniów biorących udział w zajęciach określonych w pkt 16 - odpowiada bezpośrednio nauczyciel je prowadzący:

a) ponosi on odpowiedzialność za uczniów także 10 minut przed i po zajęciach

b) nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za uczniów poza czasem, o którym mowa w pkt 21a.

22. Szkoła organizuje zajęcia religii, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14.04.1992r. w sprawie warunków i sposobu organizacji nauki religii w szkołach publicznych.

23. Zajęcia, o których mowa w pkt 22 są umieszczone w tygodniowym rozkładzie zajęć.

24. Szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów w następujący sposób:

a) z inicjatywą udzielenia pomocy może wystąpić:

    - uczeń

    - rodzic

    - nauczyciel lub wychowawca

    - specjalista

    - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

b) forma udzielonej pomocy jest uzależniona od indywidualnych potrzeb rozwojowych ucznia:

    - wybitnych uzdolnień

    - niepełnosprawności

    - zagrożeń niedostosowaniem społecznym

    - trudności w nauce

    - innych mających wpływ na edukację, wychowanie i zachowanie

c) rodzaj zajęć prowadzonych z uczniami ustala się na podstawie przeprowadzonych diagnoż oraz opinii i orzeczeń wydawanych przez instytucje specjalistyczne

d)  pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest realizowana przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów we współpracy z rodzicami i instytucjami wspierającymi

e) dla uczniów posiadających opinię lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub nauczania zakłada się i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia

f) udział ucznia w zajęciach wspierających jest nieobowiązkowy i zależy od decyzji rodziców

g) za organizację w/w zajęć odpowiedzialny jest dyrektor, który na wniosek rodziców, nauczyciela lub specjalistów decyduje również o zakończeniu udzialania pomocy w określonej formie

h) w celu organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach powołuje sie zespół w składzie:

    - nauczycieli

    - wychowawców

    - specjalistów

i) zadania w/w zespołu określa szczegółowo rozporzadzenie MEN z dnia 17.11.2010r.

25. Do realizacji swoich celów statutowych szkoła zapewnia korzystanie z:

     - 7 sal dydaktycznych w tym pracowni komputerowej

     - szatni

     - zaplecza kuchennego, jadalni

     - pokoju nauczycielskiego

     - sekretariatu

     - gabinetu dyrektora

     - archiwum.

26. Organami szkoły są:

     - Dyrektor

     - Rada Pedagogiczna

     - Rada Rodziców

     - Samorząd Uczniowski.

27. Szkoła przyjmuje uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły. Obwód szkoły stanowi wieś Twardocice. Dyrektor może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają.

28. Do szkoły uczęszczają uczniowie w wieku od 6 lat do ukończenia klasy III

29. W przypadkach szczególnych, gdy stan zdrowia ucznia uniemożliwia mu uczestniczenie w zajęciach szkolnych, uczeń może spełniać obowiżek szkolny poza szkołą.

30. Zapisy do oddziału przedszkolnego odbywają się w miesiącu kwietniu.

31. Zapisu do szkoły dokonuje się po rozmowie z jednym z rodziców (opiekunów) na podstawie jego dowodu tożsamości, dokonuje nauczyciel prowadzący oddział przedszkolny.

32. Uczniowie klas starszych przyjmowani są do szkoły:

a) z początkiem roku szkolnego na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej i odpisu arkusza ocen

b) w trakcie roku szkolnego na podstawie zawiadomienia o przekazaniu ucznia i odpisu arkusza ocen.

Przedszkole  

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy ustalonej z organem prowadzącym.

2. Przerwy w pracy przedszkola wykorzystywane są na przeprowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo-gospodarczych.

3. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 maja danego roku.

4. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

5. W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się w szczególności:

a) czas pracy oddziału

b) liczbę pracowników pedagogicznych, administracyjunych i obsługowych

c) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący

d) terminy przerw w pracy przedszkola

e) awans zawodowy nauczyciela (status nauczyciela).

6. Przedszkole ma jeden oddział. Liczba dzieci z oddziale nie może przekroczyć 25.

7. Przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje dyrektor według posiadanej ilości miejsc, zgodnie z protokołem kwalifikacyjnym obiektu.

8. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest "Karta zgłoszenia dziecka"

9. Karty na nowy rok szkolny wydawane są od 1.04. do 30.04.

10. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych do przedszkola dzieci jest większa od ilości miejsc, o przyjęciu decyduje komisja kwalifikacyjna.

11. Członków komisji kwalifikacyjnej powołuje dyrektor po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej.

12. Powołana komisja kwalifikacyjna składa się z przedstawicleli rady pedagogicznej.

13. Komisji kwalifikacyjnej przewodniczy dyrektor przedszkola.

14. Komisja kwalifikacyjna ustala szczegółowe kryteria przyjęć dzieci do przedszkola, a zatwierdza dyrektor.

15. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci pracujących zawodowo samotnych matek i ojców, dzieci z rodzin zastępczych oraz dzieci, których oboje rodzice pracują.

16. W razie wolnych miejsc- przyjęcia dzieci do przedszkola odbywają się w czasie trwania całego roku szkolnego przez dyrektora placówki.

17. Rekrutację dzieci przeprowadza sie w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

18. Dyrektor ma prawo wykreślić z listy wychowanków dziecko, które bez usprawiedliwienia jest nieobecne powyżej dwóch tygodni - po uprzednim pisemnym zawiadomieniu rodziców.

19. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci w wieku 3-5 lata.

20. W uzasadnionych przypadkach do przedszkola mogą uczęszczać dzieci, które ukończyły 2,5 roku.

21. W uzasadnionych przypadkach do oddziału mogą być przyjęte pojedyńcze przypadki dzieci niepełnosprawnych.

22. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.

23. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuncza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego, podstaw programowych opracowanych przez MEN, programu wychowania w przedszkolu, wybranego z zestawu programów przez radę pedagogiczną.

24. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozklad ustalony przez dyrektora i radę pedagogiczną z uwzględnieniem wymagań zdrowia, higieny pracy, oczekiwań rodziców i założeń programowych.

25. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym:

      - co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela)

      - co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci 1/4 dzieci) spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w lesie itp - organizowane są tam

        gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, porządkowe itp.

      - najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego

      - pozostały czas - 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne)

26. Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych, określa dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców.

27. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad oddziałem, ustala dla oddziału szczegółowy rozkła dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

28. Godzina zajęć wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych w przedszkolu trwa 60 minut.

29. W miarę możliwości przedszkole organizuje zajecia np.: rytmiki, języka obcego, za zgodą i odpłatnością rodziców. Czas tych zajęć dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci.

30. Przedszkole na życzenie rodziców organizuje naukę religii w wymiarzez 1 godziny tygodniowo.

31. Przedszkole (podobnie jak szkoła podstawowa pkt  24) organizuje pomoc pscyhologiczno-pedagogiczną dla dzieci.

32. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

     - 2 sale przedszkolne dziennego pobytu dzieci

     - pomieszczenia biuirowe i administracyjno-gospodarcze.

33. Organami przedszkola są:

      - Dyrektor

      - Rada Pedagogiczna

      - Rada Rodziców.

34. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z placu zabaw z odpowiednio dobranymi urządzeniami do wieku dziecka.

35. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak nadłuższy codziennyu pobyt dzieci na placu zabaw.

36. Zasoby lokalowe zabezpieczają warunki do rozwoju dziecka pod względem zdrowotnym, intelektualnym i rekreacyjnym.

37. Przedszkole jest otwarte dla dzieci od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30. czas pobytu dziecka w przedszkolnu nie może być dłuższy niż 10 godzin dziennie.

38. Przedszkole prowadzi wyżywienie dzieci, które jest w pełni odpłatne. Stawkę dzienną za wyżywienie ustala dyrektor w porozumieniu z firmą cateringową.

Zespół Szkolno-Przedszkolny

1. Siedzibą Zespołu jest budynek nr 53 położony w Twardocicach.

2. W skład Zespołu wchodzą:

    a) Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza

    b) Gminne Przedszkole.

3. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie koncetrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekunczej.

4. Szczegółowe cele i zadania Szkoły i Przedszkola określają ich statuty.

5. Organem prowadzący Zespół jest Gmina Pielgrzymka.

6.Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.

7. Dyrektor Zespołu samodzielnie prowadzi obsługę finansowo-księgową.

8. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Zespołu regulują odrębne przepisy.

9. Zachowuje się odrębność rad pedagogicznych oraz rodziców Szkoły i Przedszkola wchodzących w skład Zespołu.

10. Organami Zespołu są:

     - Dyrektor Zespołu

     - Rada Pedagogiczna Przedszkola

     - Rada Pedagoigczna Szkoły

     - Rada Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola

     - Rada Rodziców uczniów Szkoły

     - Samorząd Uczniowski.

11. Kompetencje poszczególnych organów Zespołu oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi określają statuty Szkoły i Przedszkola.

12. W celu harmonijnego współdziałania organów Zespołu, a także rozwiązywania zaistniałych sporów niezbędne jest przestrzeganie zasady bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami o podejmowanych działaniach i decyzjach.

13. W przypadku powstania wszelkich sytuacji konfliktowych, specjalnie powołany przez Dyrektora zespół miediacyjny lub Dyrektor Zespołu podejmują rolę mediatora w celu rozwiązania konfliktu.

14. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie Dyrektorem Szkoły i Przedszkola, a jego kompetencje określa statut.

15. Stanowisko Dyrektora Zespołu powierza i odwołuje z niego Wójt Gminy Pielgrzymka, zgodnie z ustawą.

Logowanie